Umowa najmu

Ahoj żeglarze.

Poniżej przedstawiam wzór umowy na czarter jachtu.

UMOWA NAJMU JACHTU ANTILA ……. ORYGIAŁ / KOPIA

§ 1. W dniu ………. ………… ……………. 2016r. pomiędzy ……….. ………….. ………….., a P. ………. ………. …………. ……….. ……….. ………….. …………… zam. ………… ………… …………. tel. …….. ………… legitymującym się dowodem osobistym serii ……… ……………. nr ………………. zwanym dalej najemcą, została zawarta umowa najmu jachtu ……….. ……….. ……….. …………. ……….., zwanego dalej czarterem.
§ 2. Powyższa umowa zawarta została celem użytkowania przedmiotu czarteru w celach turystycznych.
§3. Czas trwania czarteru określony został na okres od ……………………2016r. do …………………….2016r. Jacht będzie gotowy do odbioru od godz. 17.00. Zwrot ostatniego dnia do godz. 15.00, w miejscu, w którym został odebrany.
§ 4. Wynajmujący zobowiązuje się wydać jacht w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawny technicznie i kompletny, a najemca utrzymać go w takim stanie przez okres trwania czarteru.
§ 5. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem jachtu obciążają najemcę.
§ 6. Wydanie jachtu następuje w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy, który jest załącznikiem do niniejszej umowy.
§ 7. Najemca zobowiązuje się przez czas trwania umowy do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej.
§ 8. Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu umowy.
§ 9. Najemca nie może oddać przedmiotu czarteru w podnajem.
§ 10. Wynajmujący otrzyma wynagrodzenie za czarter jachtu w wysokości zł ………….. (słownie złotych:………………………………………………………………………………………….)
§ 11. Najemca zobowiązany jest uiścić zadatek w wysokości 30% wartości wynagrodzenia wynikającego z powyższej umowy, tj. kwotę zł………………………. (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….. ………………………. …………………………………………………………………….) do 7 dni od daty zawarcia umowy.
§ 12. Najemca po otrzymaniu umowy zobowiązany jest do jej podpisania i przesłania razem z zaliczką w terminie 7 dni (liczy się data stempla na przekazie pocztowym). Nie dotrzymanie terminu unieważnia umowę.
§ 13. Jeżeli z winy najemcy umowa nie dojdzie do skutku, to zaliczka ulega przepadkowi.
§ 14. Pozostałą należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z § 10. tj. kwotę zł …………….. (słownie złotych: ……………………………………………………………………………. ……… …………………………………………………………………………………………) najemca zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w § 3.
§ 15. Najemca w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości 500,-zł (kaucja pobierana i zwracana wyłącznie w gotówce).
§ 16. Kaucja stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego jachtu, jak również strat w jego wyposażeniu i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu.
§ 17. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa § 3. niniejszej umowy, bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym, najemca za każdą nowo rozpoczętą godzinę czarteru uiszcza opłatę w wysokości 100,-zł
§ 18. Jacht jest ubezpieczony.
§ 19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno – prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy /zatonięcie, kradzież, spalenie się jachtu/.
§ 20. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej i zgody stron.
§ 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 22. Ewentualne spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Przemyślu.
§ 23. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez strony.
§ 24. Jacht będzie można odebrać i zdać w porcie Polańczyku.
……………………….    ………………………
(podpis najemcy)    (podpis wynajmującego)